Thursday, July 7, 2011

""ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸು೦ದರವಾಗಿರುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ...
ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸು೦ದರವಾಗಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು
ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಿ೦ತಲೂ 
ಸು೦ದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ....................""
                             ಇ೦ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ
                             ಪ್ರದೀಪ್ ಡಾಬಸಪೇಟೆ

No comments:

Post a Comment